ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แวะอ่านสักนิดค่ะ   - 3 มกราคม 2560

    **สำคัญมากค่ะ** 1. เมื่อกรอกคะแนนกลางภาคแล้ว จำเป็นต้อง "ยืนยันคะแนน" เพื่อส่งคะแนนให้ฝ่ายวัดผ...

  • แบบฟอร์มการแจ้งเพิ่มภาระงานสอน   - 22 ธันวาคม 2559

    อาจารย์ที่มีภาระงานสอนในระบบไม่ครบ สามารถ download แบบฟอร์มและเขียนส่งได้ที่กรรมการวัดผล ขอบคุ...