ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการแจ้งเพิ่มภาระงานสอน

22 ธันวาคม 2559
อาจารย์ที่มีภาระงานสอนในระบบไม่ครบ สามารถ download แบบฟอร์มและเขียนส่งได้ที่กรรมการวัดผล
ขอบคุณค่ะ
DownLoad: 9361813b44-baeb-caeng-pheim-phara-ngan.pdf