ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้ระบบวัดและประเมินผล 2560

17 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ผู้สอนสามารถศึกษาวิธีการงานระบบวัดและประเมินผล
ได้จากคู่มือ ตามเอกสารตามแนบ
คลิก ==> d584f83629-user-manual-smdreg2560.pdf