ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกขอยกเลิก/ยืนยันคะแนน

18 ธันวาคม 2561
อาจารย์ประจำวิชาที่ต้องการเปิดระบบเพื่อขอยืนยัน หรือขอยกเลิกการยืนยันคะแนน สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อขอเปิดระบบ
Download ===>> 2757028f4b-baeb-banthuk-khx-peid-rabb-ykleik-yunyan-181261.pdf