ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเรียนรายปี

20 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ผู้สอน สามารถตรวจสอบผลการเรียนรายปีได้ที่
เมนู "รายงานคะแนน" และเลือก "ผลการตัดสิน"