ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งวันปิดระบบกรอกคะแนน 1/60

13 กันยายน 2560
ตามตารางการสอบปลายภาคเรียน 1/2560 คือวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 จึงขอแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่า
ระบบกรอกคะแนนจะปิดวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น.
เนื่องจากฝ่ายวิชาการจะทำการประชุมรับรองคะแนน ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านได้วางแผนในการบันทึกคะแนนให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดต่อไป
(อ.สุธาสินี ได้เวียนหนังสือแจ้งปฏิทินวิชาการให้ทราบแล้ว)