ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกขอแก้ไขคะแนนกลางภาคและปลายภาค

24 ตุลาคม 2560
อาจารย์ประจำวิชาที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคและปลายภาค สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อขอเปิดระบบวัดและประเมินผล เพื่อแก้ไขคะแนน
ได้ตามลิงค์ ==>>https://drive.google.com/file/d/1zPJANjD6pImkHHubJ...