ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแจ้งเพิ่มภาระงานสอน

18 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่มีภาระงานสอนในระบบไม่ครบ สามารถ download แบบฟอร์มและส่งได้ที่คุณชลธิชา เพื่อรอการอนุมัติต่อไป
ขอบคุณค่ะ
DownLoad: bdeae4c373-baeb-caeng-pheim-phara-ngan25612.pdf